Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ 2018-2020 » Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε α... Δ.Τ. Συναντηση του ΔΣ της ΠΑΝΕΠΟ με το αναπλ. Υπου... » Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. συναντά τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 δείτε το ΔΤ εδώ ΔΤ για VINITECH 2016 »  Δελτίο τύπου :Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. στην Vinitech-Sifel 2016             Η έκθεση αγροτικού και βι... ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 »    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο  25 Ιουνίου 2015 , το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΠΟ με θέμα ‘Ορ... Εκλογες ΔΣ 2016-2018 » Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ   (2016-2018) Το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »   «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ»   ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.   Η... Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό » USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2016 » Μάρτιος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2014 » Μάρτιος 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014    Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 » Μάρτιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Μ...
PDF Εκτύπωση E-mail
Οινολογικές αμοιβές

Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2009−2010

Δείτε το ΦΕΚ 2117-30/9/2009 Αρ. Αποφ. Αριθμ. 329781

Αριθμ. 329781 (3)

Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2009−2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του β.δ/τος 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων».

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.»

4. Το από 13.7.2009 αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τις τιμές των διαφόρων οινολογικών εργασιών για την οινοποιητική περίοδο 2009−2010 ως ακολούθως:

για τις αναλύσεις γλεύκους καθώς και του οίνου που παράγεται από το γλεύκος αυτό και για κάθε εξέταση, έξη ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €) ανά εκατόλιτρο και με ελάχιστη τιμή ανά δείγμα τα σαρανταπέντε ευρώ (45 €). Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαραίτητων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση καθώς και των προστιθέμενων οινολογικών ουσιών που χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2007−2008

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 580, 4 Απριλίου 2008 Αριθμ. οικ. 278487 (8) Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2007−2008.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

β) Του άρθρου 5 παρ. 3 του β.δ/τος 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων».

γ) Του π.δ/τος 105 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α 57)».

2. Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τιμές των διαφόρων οινολογικών εργασιών για την οινοποιητική περίοδο 2007 − 2008 ως ακολούθως:

- για τις αναλύσεις γλεύκους καθώς και του οίνου που παράγεται από το γλεύκος αυτό και για κάθε εξέταση, πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 €) ανά εκατόλιτρο και με ελάχιστη τιμή ανά δείγμα τα σαράντα ευρώ (40 €). Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαραίτητων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση καθώς και των οινολογικών ουσιών που χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ                                                                  ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ


2002-2003

ΑμοιβΗ για οινολογικΕς εργασΙες

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση              Αχαρνών 2

Ταχ. Κώδικας          101 76

Πληροφορίες           Παντ. Θεοδωρίδης

Τηλεφωνο                210 2124287

FAX                        210 5238337

E-mail                     ax2u043@minagric.gr

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενικη διευθυνση γενικου χημειου του κρατους

διευθυνση αλκοολης, αλκοολουχων ποτων, οινου ζυθου

τμημα γ’

Ταχ. Δ/νση               Αν. Τσόχα 16

Πληροφορίες            Σταύρος Σάμιος

Ταχ. Κώδικας           115 21

Τηλεφωνο                 210 6479000

ΘΕΜΑ : Έγκριση Αμοιβής για οινολογικές εργασίες.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081 /1992 «ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιoτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» ( Α' 154 ) και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α 38 ).

β) Του άρθρου 9 παρ. 5 του Νομοθετικού Διατάγματος 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της Αμπελουργικής παραγωγής ».

γ) Του άρθρου 5 παρ. 3 του Β.Δ/τος 641/1970 « Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων».

δ) Του ΠΔ/1Ο5 81/2002« Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57 ).

2.     Το από 10-7-2002 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων .

3.     Τη με αριθμό 11OO383/13301AOO06/31-10-200l (ΦΕΚ. 1485/B/31-1O-200l ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών« Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» .

4.     Τη με αριθμό 399580130-10-2001 (ΦΕΚ 1479/B/31-1O-200l ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» .

5.     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε αμοιβή για διάφορες οινολογικές εργασίες για την οινοποιητική περίοδο 2002 - 2003 ως εξής:

Για τις εξετάσεις και αναλύσεις γλεύκους και αξία οινολογικών ουσιών που προστίθενται, όπως και για κάθε εξέταση οίνου, που παράγεται από αυτό το γλεύκος, μέχρι κατανάλωσης του σε Ευρώ μηδέν κόμμα μηδέν σαράντα πέντε (0,045) ανά λίτρο ή τέσσερα κόμμα πέντε (4,5) Ευρώ ανά 100λίτρο, η δε ελάχιστη συνολική τιμή για όλες τις υποχρεωτικές αναλύσεις ανά δοχείο ορίζεται μέχρι τριάντα (30) Ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Στις πιο  πάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 18%.

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • dynamic pages
Αποθήκευση
Ακύρωση
Reset

Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ

Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε αο τις εκλογές που διιεξήχθησαν τον Μάρτιο. Διαβάστε  το σχετικό Δελτίο Τύπου  με

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο

USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/   Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp    UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html   Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/   France http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/   Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html   Γερμανία - Ελβετία http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt   Νότια Αφρι

Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014

Image - Θέσεις  Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Θεση εργασίας στον εμπορικό τομέα (Αθήνα ) Θέση εργασίας στον τομέα  πωλήσεων   (κάβα Ανθίδης  )  στο Μαρούσι.  Η περιγραφή της εργασίας έχει ως εξής:  Πωλητής/τρια λιανικής στην κάβα Ανθίδης, κατάστημα Αμαρουσίου, Κ

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010