Εκτύπωση
Επαγγελματικά δικαιώματα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μεταξύ άλλων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς υπογραφή για τη δημοσίευση τους σε ΦΕΚ. Η ΠΑΝΕΠΟ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθ. κ. Γρηγοράκη Χρήστο για την στήριξη των θέσεων των Οινολόγων και την προσπάθεια που κατέβαλε στις αρμόδιες επιτροπές.

Σας ενημερώνουμε, ότι ο Πρόεδρος της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. έκανε μια παρέμβαση για τη διόρθωση του παραπάνω Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο λανθασμένα δεν ανέφερε ότι το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ανήκει στη Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ., αλλά ανέφερε τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας. Κάτι τέτοιο, αν υπήρχε στο τελικό ΦΕΚ θα σήμαινε ότι κανένας απόφοιτος του τμήματος δεν θα είχε επαγγελματικά δικαιώματα.

 

 

Σύμφωνα με το νόμο Oινολόγοι είναι:

Νόμος 1697/1987, Aρ. Φύλλου 57, Άρθρο 4, Παράγραφος 3

Στο άρθρο 9 του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) προστίθενται παράγραφοι 9. και 10. που έχουν ως εξής:

“9. Από 1.1.1990. καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν.δ. 243/1969 που αφορούν τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος οινολόγου.

10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οινολόγοι θεωρούνται:

α) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότημων σχολών της αλλοδαπής.

β) Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο προγραμμά σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων.

γ) Οι απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) μέχρι 31,12,1986 με υποχρέωση όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμμα, η διάρκεια και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας”.


Η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου δίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144/Α/25.7.69) όπως συμπληρώθηκε Ν. 427/1976 (ΦΕΚ 230/Α/31.8.1976) και ειδικότερα του άρθρου 7 και όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1697/1987 (ΦΕΚ 57/Α/28.4.87), Άρθρο 4, Παράγραφος 3) το οποίο καταργεί την άδεια άσκησης του επαγγέλματος οινολόγου και τις διατάξεις του β.δ. 641/30.9.1970 (ΦΕΚ 217/Α/15.10.87) και το π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/8.11.83) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες. Αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση είναι οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών.


Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Απόφαση Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ν° 13/11-1-1994

  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με μελέτη, ερευνά και εφαρμογή της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονούς και ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών, καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

  2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι θεωρούμενοι ως οινολόγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1697/1987 έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α. Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο οίνων και ποτών σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες είτε ως υπεύθυνοι παραγωγής των μονάδων αυτών είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων τους.

β. Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

γ. Εμπορία και διακίνηση προσθέτων υλών που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών.

δ. Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίου ανάλυσης και ελέγχου ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ε. Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης ή συμμετοχή στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

στ. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

ζ. Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

  1. Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των οίνων και ποτών.

  1. Μπορούν να συμμετάσχουν και συνεργάζονται στη μελέτη για ίδρυση και καλλιέργεια αμπελώνων.

  2. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των σχετικών με την επεξεργασία παραγωγής και εκμετάλλευση οίνων, ποτών και σχετικών παραγώγων.

  3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

  4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας.


Οινολόγοι ως Εμπειρογνώμονες

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 457/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Δρύ στις 3/9/98 επισημένεται ότι:

",,,οι οινολόγοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται να παρίστανται στην κατ'έφεση εξέταση δειγμάτων ποτών από το Γ.Χ.Κ. καθώς και ενώπιον του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου"

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης σε αρχείο μορφής .zip (11 σελίδες σε αρχεία .jpg)


Νέες ρυθμίσεις υπολογισμού της άδειας των εργαζομένων
Τρίτη 15 Μαρτίου 2005

Στην κατάργηση του «εργασιακού έτους» και την επαναφορά του «ημερολογιακού έτους» ως βάση υπολογισμού της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων, προχώρησε το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Σε ειδική εγκύκλιο με την οποία αναλύεται ο νέος τρόπος χορήγησης και υπολογισμού της άδειας, αντιμετωπίζονται και διευθετούνται οριστικά οι μεγάλες εκκρεμότητες του παρελθόντος και εφαρμόζεται οριστικά το νέο καθεστώς ρύθμισης των αδειών που καθιέρωσε ο ν. 3302 του Δεκεμβρίου του 2004.

Στην εγκύκλιο αυτή που έχει υπογραφεί από την 1η Μαρτίου 2005 και έχει διανεμηθεί προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι:

- Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. 

- Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

- Καταργείται ο βασικός χρόνος εργασίας- αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας. 

- Κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης , βλ. έκθεση Ευρ. Κοινοβουλίου).

- Καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία - ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.

Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου- ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης, ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους.
Πρόσθεσε αυτή τη σελίδα στις αγαπημένες σου ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης